Kashagin eli Tiibetin pakolaishallituksen maaliskuun 10. päivän lausunto 2005

Tänään Tiibetin kansan rauhanomaisen Kiinan miehitystä vastaan tapahtu-neen kansannousun 46. vuosipäivänä Kashag osoittaa kunnioitustaan Tiibe-tin rohkeille miehille ja naisille, jotka uhrasivat elämänsä Tiibetin henkiselle ja poliittiselle asialle. Kashag vakuuttaa solidaarisuuttaan viattomille tiibeti-läisille, jotka edelleen kärsivät kidutusta Tiibetissä.

Vuosien 2002 ja 2003 maaliskuun 10. päivän lausunnoissaan Kashag sel-vitti Tiibetissä ja sen ulkopuolella oleville tiibetiläisille tiibetiläisten uusim-pia poliittisia tapahtumia, esitti pääpiirteittäin Hänen Pyhyytensä Dalai-la-man keskitien lähestymistavan toteuttamispolitiikkaa, keinojamme vahvistaa Tiibetin kansan lujuutta, yhteyden uudelleen luomista kiinalaisiin johtajiin ja edistävän ympäristön luomista menestyksellisille neuvotteluille. Vuoden 2004 lausunnossa selitimme Kiinan johdolle tarkoitettuna Hänen Pyhyyten-sä Dalai-laman näkemyksen, tiibetiläisten keskushallinnon politiikan ja tarpeen Tiibetin ongelman välittömälle ratkaisemiselle vuoropuhelun avulla. Koska maaliskuun 10. päivän lausunto on tärkeä Kashagin politiikan ja tule-vaisuudensuunnitelmien julistus, joilla on historiallista ja poliittista merki-tystä, toivomme Tiibetissä ja sen ulkopuolella olevien tiibetiläisten kiinnittä-vän siihen huomiota.

Vuonna 1951 solmitusta 17-kohdan sopimuksesta lähtien – huolimatta olosuhteista, jonka alaisena se solmittiin ja siitä täyttivätkö sopimuksen eh-dot Tiibetin kansan toiveet – Hänen Pyhyytensä Dalai-lama, Tiibetin hallitus ja kansa pitivät vilpittömästi kiinni siitä kirjaimellisesti ja hengessä ainoana tarkoituksenaan tiibetiläisten ja kiinalaisten rauhallinen rinnakkaiselo. Kui-tenkin muutamia vuosia myöhemmin, kun Kiinan sotilaallinen mahti lisään-tyi Tiibetissä, rikkoivat kiinalaiset tarkoituksellisesti sopimuksen ehtoja. Pystymättä sietämään sopimuksen rikkomista Tiibetin kansa nousi vapaaeh-toisesti ja yhdessä Kiinan hallitusta vastaan maaliskuun 10. päivänä 1959. Hänen Pyhyytensä pyrki jopa tuolloin kaikin keinoin ratkaisemaan asian rauhanomaisesti, mutta epäonnistui Kiinan hallituksen voimakkaasta anka-rasta valvonnasta johtuen. Tämän seurauksena Hänen Pyhyytensä Dalai-la-man ja Kashagin oli pakko pyytää turvapaikkaa Intiasta ja he ilmoittivat, et-tä sopimus oli kumottu. On olemassa selvät todisteet siitä, että kaikki tämä tapahtui silloisten kiinalaisten johtajien ymmärryksen ja joustavuuden puut-teesta ja heidän jatkuneesta Tiibetin kansan voimakeinoin sortamisesta joh-tuen. Tiibetin kansa ei ollut tuolloin tehnyt mitään sopimattomana pidettä-vää.

Siitä lähtien Tiibetin ongelma paheni ja yli 100.000 tiibetiläisen oli paet-tava maasta. Se tosiasia, että suurin osa tiibetiläisistä pakolaisista oli taval-lisia ihmisiä – lapsia, vanhuksia, paimentolaisia, munkkeja, nunnia jne. – liittymättä mihinkään tiettyyn luokkaan tai poliittiseen ryhmään, osoittaa selvästi Tiibetin kysymyksen luonteen. Johtuen siitä, että Tiibetin kansan jo hyväksymää 17-kohtaista sopimusta ei toimeenpantu, täytyi tiibetiläisten osallistua Tiibetin itsenäisyyden palauttamista ajavaan liikkeeseen eivätkä kansainvälisen yhteisön oikeutta rakastavat ihmiset voineet olla enää välittä-mättä Tiibetin kysymyksestä.

Vuonna 1979 pian saatuaan Kiinan johtajilta ehdotuksen ratkaista Tiibetin kysymys neuvottelemalla Hänen Pyhyytensä Dalai-laman suostui epäröi-mättä neuvottelemaan Kiinaan hallituksen kanssa keskitien lähestymista-paansa perustuen. Tämän jälkeen hän ei ole pelkästään ponnistellut kaikin keinoin tämän politiikan vilpittömäksi toteuttamiseksi, vaan on myös puo-lustanut tätä politiikkaa vakaasti huolimatta hankaluuksista suhteissamme viimeisten 26 vuoden aikana. Lisäksi hän on onnistunut saamaan ymmär-rystä ja tukea tälle politiikalle sekä Tiibetin kansanedustajien kokouksessa että Tiibetissä ja sen ulkopuolella olevien tiibetiläisten keskuudessa. Kui-tenkin useista sisäisistä ja ulkoisista esteistä johtuen, kuten joihinkin vähä-pätöisiin asioihin ryhtymisestä, väärinymmärryksistä tai eroavuuksista työs-kentelytavoissa, olemme tuhlanneet jo 26 vuotta vailla mitään menestystä varsinaisten neuvotteluiden saavuttamisessa. Tämä on todellakin korvaama-ton menetys molemmille osapuolille ja jättää lähtemättömän merkin histo-rian aikakirjoihin.

Viimeisten kolmen vuoden aikana Hänen Pyhyytensä Dalai-laman lähetti-läät ovat voineet käydä Kiinassa ja joissakin Tiibetin osissa kolme kertaa. Heidän välittömät ja suorat keskustelunsa Kiinan johtajien kanssa olivat suureksi avuksi Hänen Pyhyydelleen Dalai-lamalle ja maanpaossa olevalle tiibetiläiselle johdolle syventäen ymmärrystämme useissa asioissa. Uskom-me keskustelujen auttaneen myös Kiinan johtoa ymmärtämään paremmin Hänen Pyhyytensä Dalai-laman näkemyksen ja tiibetiläisten keskushallin-non näkemyksiä. Meille on tullut selväksi erityisesti viime vuonna käydyn kolmannen keskustelukierroksen perusteella se, että Kiinan johtajilla on mo-nia perusteettomia epäilyksiä ja epäluuloja, joihin aiomme antaa vakuuttavia selvennyksiä ja toivomme voivamme poistaa heidän epäilyksensä ja epäluu-lonsa.

Deng Xiaopingin johtopäätös, että ”neuvottelemalla voidaan ratkaista kaikki muu paitsi itsenäisyys”, on syvällinen ja kaiken kattava ilmaus. Tätä noudattaen Hänen Pyhyytensä Dalai-laman suuri päätös olla vaatimatta itse-näisyyttä on ratkaissut perustavaa laatua olevan erimielisyyden kahden osa-puolen välillä ja luonut molemmin puolin tyydyttävän perustan vuoropuhe-lulle. Deng Xiaopingin lupausta vastaan on selvästi se, jos jompikumpi osa-puoli yrittää välttää huomattavien kysymysten ratkaisemista vuoropuhelun avulla esittämällä ehtoja tai pitämällä yllä perusteettomia epäilyjä tai epäluu-loja. Sitä ei myöskään pidettäisi järkevänä politiikkana.

Hänen Pyhyytensä Dalai-laman viisikohtainen rauhansuunnitelma ja Strasbourg-ehdotus esittelee pääpiirteittäin tärkeimmät kysymykset koskien Tiibetin kansan pyrkimyksiä. Nämä ovat ehdotuksia kysymyksen yksityis-kohtien ratkaisemiseksi vuoropuhelun avulla. Hänen Pyhyytensä Dalai-lama ei esittänyt niitä ei-neuvoteltavana ja lopullisena päätöksenä. Mitä tulee joh-dantoihin, on selvää, että ne ovat vain taustatietoa eivätkä osa esityslistaa. Viisikohtainen rauhansuunnitelma on erityisesti tulevaisuuden haave, jota täytyy Tiibetin aseman päättämisestä huolimatta tavoitella koko ihmiskun-nan hyväksi, mukaan lukien Tiibetin ja Kiinan kansat. Tästä syystä on erit-täin selvää, ettei tämä myöskään selvästi liity Tiibetin kansan poliittiseen asemaan ja neuvotteluiden esityslistaan. Varsinaisesti Tiibetin väestöllä ko-konaisuudessaan on lailliset oikeudet Kiinan kansantasavallan perustuslail-lisissa puitteissa nauttia aitoa kansallista, alueellista autonomiaa. Tästä syys-tä sellaisen autonomian tarve harjoitettuna tasapuolisesti ja kauttaaltaan kaikkien tiibetiläisten keskuudessa on jo painotettu useita kertoja. Haluai-simme jälleen kerran mainita, että tätä perusasiaa ei voida lainkaan muuttaa.

Tahtoisin käyttää tätä tilaisuutta kertoakseni koko Tiibetin kansalle, että keskitien politiikka ei ole 12. Kashagin laatima uusi politiikka. Vuodesta 1979 alkaen se on ollut Kashagin, kansanedustajien kokouksen ja yleisen tii-betiläisen väestön omaksuma politiikka demokraattisen käytännön kautta. Tästä syystä meidän on ponnisteltava kaikin voimin toteuttaaksemme tätä politiikkaa täysin vilpittömästi. Mitä tulee tiibetiläisten keskushallintoon, meistä tuntuu siltä, että niin kauan kuin tämä politiikka ei muutu demokraat-tisen toiminnan kautta, epäonnistumisemme tämän politiikan toteuttamisessa merkitsisi sitä, että Kashag ei ole ollut vastuussa Hänen Pyhyydelleen Dalai-lamalle, kansanedustajien kokoukselle ja suurelle yleisölle. Kashag syyllis-tyisi myös historialliseen kömmähdykseen olemalla välinpitämätön Tiibetin asialle. Olemme siis tehneet parhaamme suunnataksemme kaiken energiam-me tämän politiikan toteuttamiseen. Kashag haluaisi kiittää kansanedusta-jien kokousta, Tiibet-tukiryhmiä ja yleisesti tiibetiläisiä yhteistyöstään tässä asiassa.

Hänen Pyhyytensä lähettiläiden palattua kolmannelta vierailultaan viime vuonna ja tutkittuamme huolellisesti heidän keskustelujensa muistiinpanot, olemme päättäneet ponnistella enemmän neuvottelujen hyväksi. Neuvotte-luiden työryhmän kokous kutsuttiin koolle ja asiantuntijat neuvoivat laajen-tamaan työryhmää ja perustamaan sille uusi, pysyvä toimisto. Pyrimme myös vastaamaan ja ottamaan opiksi Kiinan kansantasavallan tekemiin eh-dotuksiin Hänen Pyhyytensä Dalai-laman toiveiden mukaisesti. Meillä ei ole varaa vaarantaa ponnistelujamme neuvotteluja edistävän ilmapiirin luomi-sessa pelkäämällä tiibetiläisten järjestöjen tai yksilöiden arvosteluja ja mie-lipiteitä. Tästä syystä olemme päättäneet astua epäröimättä eteenpäin pon-nisteluissamme luoda miellyttävä ilmapiiri neuvotteluille. Kahden viimeisen vuosikymmenen kokemuksista oppineina haluamme varmistaa sen, ettei meistä itsestämme tule neuvotteluiden epäonnistumisen syy.

Demokraattisessa yhteiskunnassa voi olla ja pitäisi olla monia erilaisia ideologioita ja lähestymistapoja. Lisäksi demokratian perusetuja on vapaus tarmokkaasti edistää omia ideologisia oppejaan ja lähestymistapojaan suuren yleisön keskuudessa levittämällä tietoa, vetoamalla ihmisiin, neuvomalla heitä, jne. Tästä syystä tiibetiläisten keskushallinto haluaisi jälleen kerran vedota teihin kaikkiin keskitien politiikan tukemiseksi ja vuoropuhelua edis-tävän ilmapiirin luomiseksi. Vetoamme pian sekä sanallisesti että kirjallises-ti samalla tavalla tiibetiläisiin hallituksesta riippumattomiin järjestöihin ja Tiibet-tukiryhmiin. Lyhyesti sanottuna olemme kaikki tietoisia siitä, että si-toutuneina tällä hetkellä keskitien politiikkaan Tiibetin kysymyksen ratkai-semiseksi ainoana keinona väkivallattomuus, Kashag vetoaa voimakkaasti kaikkiin asianosaisiin, että kun ryhdymme mihin tahansa toimiin Tiibetin asian hyväksi, on hyvin tärkeää, etteivät tekomme ole sitoutumaamme poli-tiikkaa ja lähestymistapaa vastaan.

Kashag haluaisi käyttää tätä tilaisuuttaan ilmaistakseen Tiibetin kansan puolesta sydämellisen kiitollisuutensa hallituksille, parlamenteille, Tiibet-tu-kiryhmille ja yksilöille yhteistyöstään ja avustaan maanpaossa olevien tiibe-tiläisten hyvinvoinnin tavoittelussamme ja Tiibetin kysymyksen lopullisessa ratkaisussa. Intian kansa ja hallitus ovat erityisesti olleet hyvin anteliaita vii-meisten 45 vuoden ajan antaen toimeentulon noin 100.000 tiibetiläiselle ja helpottaen voimakkaan perustan luomista tiibetiläisten taistelulle oikeuden puolesta. Tiibetiläisten tulevat sukupolvet eivät koskaan unohda tätä ja ovat ikuisesti kiitollisia.

Jotta totuus Tiibetin kysymyksestä pääsisi voitolle, on tärkeää lisätä Tii-betin kansan yhteisiä ansioita. Kashag haluaisi kiittää kaikkia tiibetiläisiä se-kä Tiibetissä että sen ulkopuolella toiveittemme mukaisesti toimimisestaan ja osallistumisestaan useisiin toimintoihin ansioiden keräämiseksi viime vuonna. Hänen Pyhyytensä Dalai-lama täyttää tänä puulinnun vuonna 70 vuotta. Tästä syystä Kashag tahtoisi pyytää teitä kaikkia vielä kerran teke-mään yleisesti ansioita kerääviä tekoja ja erityisesti lausumaan mahdollisim-man monia Valkoisen Taran mantroja Hänen Pyhyytensä pitkäikäisyyden hyväksi.

Lopuksi rukoilen hyvää terveyttä ja pitkää elämää Hänen Pyhyydelleen Dalai-lamalle. Rukoilen myös hänen kaikkien suurten toiveidensa välitöntä toteutumista. Pääsköön totuus Tiibetin kysymyksessä pian voitolle.

Kashag

Tiibet-uutisten alkuun

Arkistoon

Aloitussivulle